Strona główna      Galeria zdjęć      Historia      Najciekawsze miejsca     Historia tego niewielkiego miasteczka na Podlasiu jest tak bogata i interesująca, że nie powstydziłyby się jej dużo większe i bardziej znane dziś miasta. Pewnie niewiele osób wie, że w tykocińskim zamku, zwanym czasem "arsenałem Rzeczpospolitej", przechowywano większość armat, jakimi w pewnym momencie dysponowała Rzeczpospolita.
Dzisiaj to małe, senne miasteczko, jednak dla wszystkich, którzy zwiedzają Podlasie, to obowiązkowy punkt wycieczki.

Tykocin Historia


Początki Tykocina związane są z grodem mazowieckim, który znajdował się w odległości około 3 km na południe od obecnego miasta. Według historyków Tykocin powstał w miejscu przeprawy przez Narew dla skrócenia szlaku handlowego prowadzącego z Połocka i Wilna w kierunku Poznania i Krakowa. Nazwa Tykocin pojawia się po raz pierwszy na początku XV wieku. Prawa miejskie Tykocin otrzymał w 1425 roku od księcia mazowieckiego Janusza I Starszego w oparciu o prawo chełmińskie. W tym samym roku Tykocin został oderwany od Księstwa Mazowieckiego i wszedł w skład Księstwa Litewskiego. Tykocin stał się wówczas podlaską siedzibą możnego rodu litewskiego Gasztołdów. W 1542 roku, po bezpotomnej śmierci ostatniego z rodu, Stanisława Gasztołda, dobra tykocińskie przejął król Zygmunt Stary.
Za czasów króla Zygmunta Augusta Tykocin stał się centrum i siedzibą podlaskich dóbr królewskich. W tykocińskim zamku został umieszczony arsenał Rzeczypospolitej, skarbiec ze słynnymi arrasami oraz biblioteka króla Zygmunta Augusta. Po śmierci ostatniego z Jagiellonów, w 1572 roku Tykocin, obok Knyszyna i Wasilkowa stał się królewszczyzną (starostwem i leśnictwem). W 1576 roku Tykocin otrzymał przywileje od króla Stefana Batorego. W 1569 roku Tykocin włączono w skład Królestwa Polskiego. Kolejne przywileje Tykocin otrzymał w 1633 roku od króla Władysława IV. W 1655 roku w Tykocinie zmarł hetman wielki litewski Janusz Radziwiłł.
W 1661 roku Tykocin wraz z całym starostwem otrzymał na dziedziczną własność uchwałą Sejmu Warszawskiego za zasługi dla Rzeczypospolitej w wojnie ze Szwedami hetman Stefan Czarniecki. Czarniecki odbudował zniszczony w czasie potopu szwedzkiego zamek i umieścił w nim swój osobisty skarbiec. Poprzez mariaże córek hetmana, Tykocin wraz ze starostwem stał się własnością Branickich, którzy utworzyli w miejscu starostwa hrabstwo tykocińskie, a Tykocin stał się centrum ich podlaskich dóbr.
W 1703 roku Karol XII zdobył twierdzę Tykocin, w 1705 roku przebywały tu wojska Piotra Wielkiego. W tym samym roku król August II ustanowił w Tykocinie medal z dewizą "Pro fide, rege et lego" (Za Wiarę, Króla i Prawo), czyli Order Orła Białego, najstarszy i najważniejszy polski order. W 1734 roku Tykocin został poważnie zniszczony podczas wojny domowej o sukcesję między Augustem III Sasem a Stanisławem Leszczyńskim. Po tych wydarzeniach Tykocin został gruntownie przebudowany w stylu barokowym.
W czasie zaborów Tykocin znalazł się początkowo w zaborze pruskim. W tym czasie Izabela Branicka sprzedała dobra podlaskie rządowi pruskiemu, pozostawiając sobie dobra rodowe Branickich w Małopolsce. Prusacy zabudowali część rynku przy bożnicy, jednak nie skończyli przebudowy miasta, gdyż po traktacie w Tylży w 1807 roku, Tykocin znalazł się w Księstwie Warszawskim, a w 1815 roku w granicach Królestwa Polskiego, gdzie pozostawał aż do 1918 roku. W latach 1939-1941 Tykocin znajdował się pod okupacją sowiecką, a następnie niemiecką. Po II wojnie światowej, w 1950 roku, Tykocin utracił prawa miejskie, które odzyskał dopiero w 1993 roku.

Obecnie Tykocin jest miastem w powiecie białostockim, w województwie podlaskim. Leży w Kotlinie Biebrzańskiej nad Narwią.
Według danych z 2017 roku liczba mieszkańców miasta wynosiła niecałe 2000 osób. W pobliżu miasta przebiega droga ekspresowa S8, a przez samo miasto przebiega droga wojewódzka nr 671. Miasto leży w odległości około 30 km na północny zachód od Białogostoku.


Tykocin Najciekawsze miejsca


 • Zamek  (fot.)  (fot.)  (fot.)
 • Zamek został zbudowany w latach 1549-1575 na polecenie króla Zygmunta Augusta. W latach 1554-1568 budową zamku zarządzał starosta tykociński Jan Szymkowicz, a po nim do roku 1571 roku funkcję starosty pełnił Hiob Bretfus. W 1569 roku, kiedy ukończono budować cekhauz zamkowy, na zamek przewieziono działa z arsenału w Wilnie. Po śmierci Hioba Bretfusa pracami budowlanym kierował Wojciech Zakrzewski, a starostą został Łukasz Górnicki. Za czasów panowania Zygmunta Augusta zamek nie pełnił funkcji rezydencji, lecz był miejscem przechowywania armat, pełnił też funkcję prywatnego skarbca oraz gościł bibliotekę króla sprowadzoną z Wilna.
  We wrześniu 1572 roku zarządcami nad skarbcem królewskim na zamku zostali kasztelan gnieźnieński Jan Tomicki i Piotr Zborowski. Do pomocy przydzielono im Jana Chodkiewicza, starostę żmudzkiego oraz Ławryna Wojnę, podskarbiego Wielkiego Księstwa. Dwaj ostatni mieli za zadanie zająć się ufortyfikowaniem zamku tykocińskiego. We wrześniu 1573 roku z zamku wyruszył kondukt wiozący ciało zmarłego króla Zygmunta Augusta na Wawel. Król Stefan Batory umieścił w zamku arsenał koronny z 500 armatami. Za panowania Zygmunta III Wazy, w 1601 roku, podczas wojny ze Szwecją w Inflantach, do Tykocina sprowadzono z arsenału krakowskiego działa burzące, skąd wraz z działami z tykocińskiego cekhauzu wysłano je dalej.
  W latach 1611-1632 zamek został rozbudowany na polecenie króla Zygmunta III Wazy. Zasypano wówczas fosę i zburzono ceglany mur obwodowy z półokrągłymi bastejami zastępując je nowoczesnymi 4 wielkimi bastionami ziemnymi połączonymi kurtynami. W latach 1630-1631, przez kilka miesięcy w zamku przebywał król Zygmunt III Waza chroniąc się w ten sposób przed zarazą. W maju 1633 roku na zamku przebywał król Władysław IV. Ponownie król przebywał w Tykocinie pod koniec grudnia 1636 roku.
  W 1655 roku, w czasie potopu szwedzkiego, zamek obsadziły sprzymierzone ze Szwedami wojska księcia Bogusława Radziwiłła. W grudniu 1655 roku, kiedy zamek oblegały wojska konfederacji tyszowieckiej, zmarł tu książę Janusz Radziwiłł. W lutym 1656 roku, po pokonaniu wojsk Sapiehów wspierających króla Jana Kazimierza, na oblegany zamek wjechał Bogusław Radziwiłł. Kolejne oblężenie twierdzy było prowadzone przez szlachtę podlaską, wiską i łomżyńską pod dowództwem pułkownika Samuela Oskierki i trwało od kwietnia do lipca 1656 roku, gdy Bogusław Radziwiłł ponownie zniósł oblężenie. Kolejna blokada warowni, w której bronili się Szwedzi i część ich polskich stronników, trwała od listopada 1656 roku i zakończyła się zdobyciem go przez wojska wierne Janowi Kazimierzowi w styczniu 1657 roku. Podczas zdobywania zamku pułkownik szwedzki Erskein wysadził część murów zamkowych. Na przełomie lutego i marca 1657 roku zamek zajęły wojska brandenbursko-pruskie elektora Fryderyka Wilhelma i zwróciły go na przełomie lipca i sierpnia.
  Za zasługi podczas potopu szwedzkiego, król Jan Kazimierz nadał w listopadzie 1659 roku starostwo tykocińskie Stefanowi Czarnieckiemu i jego żonie Zofii. Stefan Czarniecki po zwycięskiej bitwie z Rosjanami pod Połonką w 1660 roku przysłał do Tykocina zdobyte na wrogu ponad 20 armat oraz wielu jeńców, których tu przetrzymywał. Po zniszczeniach z poprzednich lat z czterech skrzydeł zamku użytkowano wóczas już jedynie dwa.
  Przez małżeństwo córki Stefana Czarnieckiego, Aleksandry Katarzyny, zamek przeszedł w ręce marszałka nadwornego koronnego Jana Klemensa Branickiego. W maju 1662 roku więziony na zamku był zabójca hetmana Wincentego Gosiewskiego porucznik Konstanty Kotowski. W latach 1674-1677 dobra Branickich ucierpiały z powodu najazdów zbuntowanych wojsk litewskich oraz wołyńskich. W trakcie III wojny północnej, w 1702 roku, zamek zajęły wojska szwedzkie Karola XII. W listopadzie 1705 roku w trakcie wojny domowej ze stronnikami Stanisława Leszczyńskiego miała tu miejsce narada króla Augusta II Mocnego z carem Piotrem I, na którym ustanowiono na zamku w Tykocinie Order Orła Białego. Wtedy też wojska polskie i rosyjskie zaczęły modernizować i poszerzać fortyfikacje bastionowe. W 1708 roku zamek był ponownie w rękach szwedzkich.
  Po śmierci Augusta Mocnego wybuchła wojna o sukcesję polską, w trakcie której w 1734 roku konfederaci mazowieccy, zwolennicy Stanisława Leszczyńskiego, wywołali pożar, który zniszczył zamek i od tego czasu budowla zaczęła popadać w ruinę. W 1750 roku na polecenie hetmana Jana Klemensa Branickiego rozpoczęto rozbiórkę zamku. W 1771 roku pozostałości zamku zostały zniszczone przez powódź.
  Po 1915 roku pozostałości murów posłużyły niemieckim żołnierzom do budowy drogi do Knyszyna, natomiast ziemię z dwóch bastionów wykorzystano do usypywania grobli. W latach 1961-1963 częściowo zrekonstruowano mury przyziemia zamku renesansowego. Po zakupie miejsca po dawnym zamku przez Jacka Nazarko z Białegostoku rozpoczęto planowanie budowy obiektu przypominającego swą formą dawną warownię Zygmunta Augusta. W roku 1999 roku przeprowadzono odwierty geotechniczne, a w latach 2001-2005 prace wykopaliskowe przez pracowników Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. W 2002 roku wmurowano kamień węgielny pod budowę nowego obiektu na miejscu dawnego zamku według projektu architekt Agnieszki Dudy z Białegostoku. Dzięki odnalezieniu w archiwum w Petersburgu planów warowni, odtworzono domniemaną formę mieszkalną skrzydła zachodniego zamku.
  Obecnie odbudowane części zamku obejmują skrzydło południowe z basztami: Turmą i Rogową oraz część skrzydła północno-zachodniego. W odbudowie jest baszta Biała i część skrzydła północnego. W zamku mieści Muzeum z wieżą widokową, restauracja oraz pokoje gościnne. Zwiedzanie muzeum odbywa się z przewodnikiem i obejmuje zamkowe podziemia z ekspozycją muzealną  (fot.), salę Szklaną z drugim, największym piecem kaflowym w Polsce  (fot.) oraz wieżę więzienną.

 • Wielka Synagoga  (fot.)  (fot.)
 • Synagoga została zbudowana w 1642 roku na miejscu starszej, drewnianej bożnicy. W XVIII wieku do północno-wschodniego narożnika dobudowano niską wieżę, która pierwotnie służyła jako więzienie dla Żydów. W latach 40-tych XIX wieku synagoga przeszła gruntowny remont.
  W 1941 roku Niemcy zdewastowali i ograbili wnętrze synagogi i urządzili w niej magazyny. Po zakończeniu wojny w synagodze nadal znajdowały się magazyny. W 1965 roku w synagodze wybuchł pożar, który zniszczył kompletnie budynek. Spłonęła wówczas unikalna biblioteka i archiwa gminy żydowskiej, a pozostałe cudem uratowane księgi wyrzucono do pobliskiej rzeki.
  W latach 1974-1978 przeprowadzono gruntowny remont i konserwację synagogi. Od 1977 roku mieści się tu Muzeum Kultury Żydowskiej będące oddziałem Muzeum Podlaskiego w Białymstoku  (fot.)  (fot.)  (fot.). Muzeum posiada bardzo bogatą ekspozycję judaiców oraz innych przedmiotów związanych z kulturą żydowską. W głównej sali modlitewnej prezentowane są zabytkowe zwoje Tory nakryte koroną, tasy, tałesy, księgi, tefiliny, chanukije, menory, besaminki. W wieży urządzono pokój rabina oraz rekonstrukcję Seder Pesach, czyli wieczerzy paschalnej.

 • Dom talmudyczny ("mała" synagoga)  (fot.)
 • Synagoga została zbudowana w latach 1772-1798. Budynek wzniesiono na planie prostokąta, w stylu barokowym. Jest nakryty dwuspadowym łamanym dachem z naczółkami i lukarnami.
  Obok sali modlitewnej znajdowały się również pomieszczenia domu talmudycznego oraz szkoły kahalnej. Podczas II wojny światowej synagoga została doszczętnie zdewastowana. Po wojnie budynek był w stanie kompletnej ruiny. W latach 1974-1978 przeprowadzono gruntowny remont i przebudowę synagogi. Od 1977 roku w budynku mieści się Muzeum Kultury Żydowskiej w Tykocinie będące oddziałem Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. W podziemiach synagogi znajduje się restauracja "Tejsza" serwująca kuchnię żydowską.
  Muzeum posiada bogate zbiory judaiców oraz stałą wystawę poświęconą postaci Zygmunta Glogera, etnografa i krajoznawcy, autora Encyklopedii staropolskiej, mieszkającego w pobliskim Jeżewie oraz galerię prac Zygmunta Bujnowskiego, malarza Ziemi Tykocińskiej.

 • Duży Rynek  (fot.)  (fot.)
 • Rozległy rynek sięga czasów lokacji miasta, po pożarze w 1656 roku przekształcony w kompozycję barokową o trapezowatym kształcie, otoczony zabytkową, bogato zdobioną, niską zabudową sięgającą XVIII wieku. W centralnym punkcie placu stoi pomnik hetmana Stefana Czarnieckiego.

 • Mały Rynek
 • Umiejscowiony w pobliżu synagogi z fragmentami arkadowego muru z bramami, niegdyś stanowił centrum dzielnicy żydowskiej.

 • Dawny klasztor misjonarzy z kościołem św. Trójcy  (fot.)  (fot.)
 • Zbudowany w latach 1741-1750 z fundacji hetmana Jana Klemensa Branickiego. Kościół w stylu późnobarokowym zamyka wschodnią ścianę Dużego Rynku w Tykocinie. Jest budowlą typu bazylikowego, z okazałą elewacją frontową określaną jako fasada parawanowa. Po obu stronach elewacji frontowej znajdują się dwie wieże połączone z korpusem kościoła łukami i arkadami w kształcie półkolistych skrzydeł. Dziedziniec świątyni zamknięty jest od czoła żelaznym ogrodzeniem i bramą zdobioną popiersiami czterech ewangelistów.
  We wnętrzu kościoła znajdują się polichromie ścienne z 1749 roku wykonane przez Sebastiana Ecksteina. Barokowo-rokokowy ołtarz główny z około 1750 roku jest pozłacany i bogato zdobiony. W bocznych nawach znajduje się sześć ołtarzy. Wszystkie obrazy w nawach bocznych namalowane zostały przez Szymona Czechowicza. Na ścianach po obu stronach wejścia wiszą dwa portrety małżonków Branickich, Jana Klemensa i Izabeli z Poniatowskich autorstwa Augusta Mirysa, nadwornego malarza Branickich. Konfesjonały, ambona i chrzcielnica pochodzą z około 1750 roku. Nad kruchtą znajduje się balkon chóralny z rokokowymi organami zbudowanymi około 1760 roku.
  Za kościołem znajduje się plebania przeznaczona przez misjonarzy na seminarium duchowne.

 • Dawny zespół klasztorny bernardynów  (fot.)
 • Wybudowany w latach z fundacji hetmana Jana Klemensa Branickiego. Usytuowano go na miejscu dworu Zygmunta Augusta z wykorzystaniem niektórych jego elementów. W centrum dziedzińca na żeliwnym cokole stoi wykonana z piaskowca w 1861 roku figura Niepokalanego Poczęcia NMP. Konsekracji urządzonej we wschodnim skrzydle późnobarokowego klasztoru jednonawowej kaplicy dokonano w 1791 roku. W jej miejsce, w 1837 roku, wzniesiono mały kościółek. W 1853 roku zbudowano murowaną dwukondygnacyjną klasycystyczną bramę dzwonnicę. W 1864 roku klasztor został zlikwidowany carskim ukazem i przeszedł w ręce prywatne.
  Obecnie obiekt należy do kurii biskupiej w Łomży. W latach 70-tych XX wieku urządzono tu Dom Emerytalny dla księży z diecezji łomżyńskiej, a w 1998 roku Dom Pomocy Społecznej pw. św. Franciszka z Asyżu prowadzony przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej.

 • Alumnat wojskowy  (fot.)  (fot.)
 • Wzniesiony w latach 1633-1647 przez marszałka Wielkiego Księstwa Litewskiego, starostę tykocińskiego, Krzysztofa Wiesiołowskiego jako przytułek i szpital dla żołnierzy weteranów pochodzenia szlacheckiego i wyznania katolickiego. Był to trzeci tego typu obiekt w Polsce (po alumnatach w Warszawie i Trechtymirowie) i jedyny tego typu zachowany do dzisiaj.
  Przytułek dawał schronienie 12 pensjonariuszom. Podlegał bezpośrednio królowi, a w jego zastępstwie hetmanowi wielkiemu koronnemu. Pozostawał na utrzymaniu starostów, a następnie kolejnych właścicieli dóbr tykocińskich. Swoją funkcję pełnił aż do I wojny światowej. Budynek wyremontowano w latach 1929-1930. Po remoncie zarządzany był przez magistrat miasta i użytkowany jako mieszkanie dla najuboższych rodzin. W trakcie II wojny światowej mieścił się tu areszt, a po 1945 roku budynek został zdewastowany. W latach 1951-1953 wyremontowany. Obecnie znajduje się w nim hotel i restauracja.

 • Pomnik Stefana Czarnieckiego
 • Wzniesiony z inicjatywy Jana Klemensa Branickiego, prawnuka Stefana Czarnieckiego, w 1763 roku. Szacuje się , że jest to drugi, po Kolumnie Zygmunta, najstarszy pomnik świecki w Polsce. Pomnik to dzieło francuskiego rzeźbiarza Pierre de Coudray. Wykonany jest z piaskowca szydłowieckiego. Dwumetrowej wysokości rzeżba, umieszczona na cokole, przedstawia hetmana w stroju szlacheckim, ze złotą buławą w podniesionej ręce. Na cokole widnieją łacińskie inskrypcje z tekstem przywileju nadania starostwa tykocińskiego Stefanowi Czarnieckiemu.

 • Dworek Administratora  (fot.)
 • Zbudowany w XVIII wieku z fundacji Jana Klemensa Branickiego i wraz z zespołem innych budynków stanowił ośrodek handlu zbożem. Budowla ta kontynuowała funkcje powstałego wcześniej, w 1571 roku, w tym samym miejscu, Nowego Dworca. Nowy Dworzec powstał dla króla Zygmunta Augusta i stąd administrowano podlaskim dziedzictwem króla. Nowy Dworzec został zniszczony podczas potopu szwedzkiego.
  Obecnie w Dworku Administratora ma swoją siedzibę Urząd Miejski. Obok budynku znajduje się pomnik Orła Białego wzniesiony w 1982 roku z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tykocińskiej na pamiątkę ustanowienia Orderu Orła Białego. Rzeźba odlana w brązie przedstawia orła w koronie zrywającego się do lotu  (fot.).
10.2020


Na podstawie stron internetowych: oficjalna strona Urzędu Miejskiego w Tykocinie oraz Tykocin w Wikipedii.
Aktualizacja 17.10.2020


Kościół św. Trójcy

Kościół św. Trójcy

Wielka Synagoga

Wielka Synagoga

Zaułek obok Wielkiej Synagogi

Zaułek obok Wielkiej Synagogi

Wielka Synagoga

Wielka Synagoga

Zamek

Zamek

Zamek

Zamek

Duży Rynek

Duży Rynek

Dawny zespół klasztorny bernardynów

Dawny zespół klasztorny bernardynów

Wszystkie zdjęcia wykonane aparatem Panasonic DMC-FZ300
Oficjalna strona Urzędu Miejskiego w Tykocinie
Tykocin w Wikipedii
atrakcjepodlasia.pl - Tykocin
Muzeum Podlaskie w Białymstoku - oddział w Tykocinie
Strona zamku w Tykocinie