Strona główna      Galeria zdjęć      Historia      Najciekawsze miejsca     Każdy chyba oglądał filmy z trylogii "U Pana Boga...". Nie każdy jednak pewnie wie, że wiele scen z tych filmów kręconych było w Supraślu. To położone niedaleko Białegostoku, ale chyba nieco zapomniane, miasteczko ma wiele do zaoferowania turystom. Prawdziwą wisienką na torcie jest prawosławny monaster z niesamowitą cerkwią Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy i niezwykle klimatyczne, zapadające w pamięci, Muzeum Ikon.
Każdy kto zawita na Podlasie, musi koniecznie tu zajrzeć :-)

Supraśl Historia


Historia Supraśla nierozerwalnie związana jest z usytuowanym tu prawosławnym monasterem. Monaster powstał w 1501 roku, a jego założycielem i głównym fundatorem był wojewoda nowogródzki Aleksander Chodkiewicz, przy późniejszym wsparciu prawosławnego biskupa smoleńskiego Józefa Sołtana. W 1504 roku król Aleksander Jagiellończyk, a w 1509 roku Zygmunt Stary potwierdzili prawa i przywileje obejmujące fundację wojewody Chodkiewicza. Pierwszym budynkiem była drewniana cerkiew św. Jana Ewangelisty, a potem refektarz i mnisze pustelnie. Fundatorzy chcąc podnieść znaczenie monasteru zwrócili się z prośbą o błogosławieństwo do samego patriarchy Konstantynopola. W 1505 roku patriarcha nadaje monasterowi tomos, czyli uroczyste błogosławieństwo z zaleceniami duchowymi. W 1516 roku wyświęcono cerkiew Błogowieszczeńską. Później na terenie monasteru powstała renesansowa cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego, której integralną częścią były katakumby. Jednocześnie w XVI wieku wokół monasteru rozpoczęło się formowanie osady.
Mieszkańcy osady zajmowali się obsługą klasztoru oraz przyklasztornego folwarku. W XVI-XVIII wieku praca mieszkańców Supraśla wciąż związana była z codziennymi potrzebami zakonników: zajmowano się aprowizacją, organizacją systemu folwarczno-pańszczyźnianego, pracą w drukarni, papierni i w innych zakładach. Supraśl ciągle był małą osadą, która nie mogła przekształcić się w małe miasteczko.
Po raz pierwszy w źródłach pisanych Supraśl jako miasteczko pojawia się w bulli papieża Piusa VI z 1798 roku erygującej w Supraślu stolicę biskupstwa unickiego. Choć w sensie kościelnym miejscowość zaliczono jako miasto, jednak zdawano sobie sprawę, że jest to określenie zdecydowanie na wyrost. Biskupstwa zgodnie ze średniowieczną tradycją erygowano w miastach, dlatego też warunkowo przyznano Supraślowi tytuł miasta biskupiego i liczono na szybki jego rozwój. We fragmencie wyżej wymienionej bulli znalazło się m.in. takie zdanie: "Z własnej pobudki w niewątpliwym przeświadczeniu na mocy pełni władzy apostolskiej wyżej wymienioną osadę Supraśl uważamy za godne i stosowne przemianowanie na miasto Supraśl z nadaniem mu wszystkich praw, przywilejów i prerogatyw[...]".
Wcześniej, bo w 1796 roku władze pruskie skonfiskowały większość dóbr klasztoru, w 1804 roku zlikwidowana została drukarnia. W 1807 roku Supraśl przestał być siedzibą biskupstwa unickiego. Po pokoju w Tylży w 1807 roku znalazł się pod zaborem rosyjskim. Po likwidacji biskupstwa opat klasztoru Leon Ludwik Jaworowski herbu Lubicz, próbował sprowadzić do Supraśla urzędy biskupstwa brzeskiego, na czele z seminarium, konsystorzem i prywatną rezydencją biskupa. Niestety, ze względu na sprzeciw władz carskich, planu tego nie udało się wykonać. W 1824 roku władze rosyjskie przekazały monaster zakonnikom prawosławnym.
W 1834 roku, po wprowadzeniu przez władze carskie ceł na towary sprowadzane z Królestwa Polskiego do Rosji, w Supraślu powstały pierwsze manufaktury sukiennicze, następnie warsztaty tkackie, produkujące głównie na rynek rosyjski. Z planów opata Jaworowskiego, który chciał rozwoju miasta, skorzystali bowiem wówczas świeccy przemysłowcy, którzy od 1831 roku przejmowali w dzierżawę dawny klasztorny majątek wraz z manufakturami. W ich miejsce organizowali zakłady włókiennicze. W lutym 1831 roku gospodarstwo klasztorne wydzierżawił niemiecki włókiennik Huffert, a w listopadzie fabrykant Roter. Jako trzeci pojawił się Wilhelm Fryderyk Zachert, włókiennik ze Zgierza. Fabrykant ten, w przeciągu 20 lat klasztorne miasteczko liczące około 300 mieszkańców rozwinął do miasta liczącego w 1857 roku aż 3450 obywateli. W ślad za Zachertem pojawili się inni przemysłowcy: Buchholtzowie, Reichowie, Jansenowie, Aunertowie, Altowie czy Tebusowie. Dzięki temu Supraśl stał się znaczącym ośrodkiem włókiennictwa w Obwodzie Białostockim, a następnie w Guberni Grodzieńskiej, a kres włokiennictwu przyniosła dopiero II wojna światowa.
Prawa miejskie Supraśl otrzymał dopiero w I połowie XIX wieku, jednak już pod koniec tego stulecia utracił znaczenie na rzecz rozwijającego się Białegostoku. W latach 60-tych XIX wieku społeczność żydowska z pomocą przedsiębiorcy Buchholtza, zbudowała w Supraślu synagogę.
Podczas I wojny światowej, w 1915 roku, mnisi prawosławni uciekli z Supraśla w głąb Rosji, zabierając ze sobą cudowną ikonę Matki Boskiej Supraskiej. W okresie międzywojennym władze II Rzeczypospolitej przekazały opuszczony klasztor kościołowi rzymskokatolickiemu. Podczas II wojny światowej Niemcy zdewastowali synagogę wybuchami granatów, a następnie rozebrali. W lipcu 1944 roku wojska niemieckie wysadziły w powietrze również budynek cerkwi.
W latach 1945-1946 staraniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Władysława Paszkowskiego odcięto wraz z tynkiem i zabezpieczono ocalałe fragmenty malowideł z wnętrza cerkwi. W 1970 roku zrekonstruowano bramę-dzwonnicę klasztoru. W latach 90-tych XX wieku budynki klasztorne zostały ponownie przekazane kościołowi prawosławnemu.

Obecnie Supraśl jest miastem w powiecie białostockim, w województwie podlaskim. Leży na Wysoczyźnie Białostockiej nad rzeką Supraślą. W Supraślu znajduje się siedziba Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. Od grudnia 2001 roku miasteczko ma status uzdrowiska.
Według danych z 2018 roku liczba mieszkańców miasta wynosiła nieco ponad 4600 osób. Przez miasto przebiega droga wojewódzka nr 676. Miasto leży w odległości około 16 km na północny wschód od Białegostoku.


Supraśl Najciekawsze miejsca


 • Prawosławny monaster męski Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy Maryi i św. Apostoła Jana Teologa  (fot.)
 • Jeden z pięciu prawosławnych klasztorów męskich w Polsce. Podlega diecezji białostocko-gdańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Monaster został ufundowany przez Aleksandra Chodkiewicza przed 1497 roku. Pierwszą siedzibą monasteru był Gródek, a budowę rozpoczęto w 1501 roku. Jednak kilka lat później zakonnicy przenieśli się w inne miejsce, na uroczysko Suchy Hrud w pobliżu dzisiejszego Supraśla.
  W 1510 roku rozpoczęto prace nad główną cerkwią, obronną świątynią pod wezwaniem Zwiastowania NMP. Mnisi utrzymywali szerokie kontakty z innymi prawosławnymi wspólnotami monastycznymi na ziemiach ruskich i na Bałkanach, w wyniku czego w XVI wieku monaster w Supraślu stał się jednym z najważniejszych ośrodków prawosławnych w I Rzeczypospolitej. Zakonnicy zajmowali się także gromadzeniem i kopiowaniem ksiąg. Szczególnym kultem otaczana była uważana za cudowną supraska Ikona Matki Bożej.
  Po zawarciu unii brzeskiej mnisi monasteru na czele z archimandrytą Hilarionem odmówili przyjęcia jej postanowień, co spowodowało trwający kilkadziesiąt lat konflikt o przynależność jurysdykcyjną klasztoru. W koncu dzięki wsparciu ktitorów monasteru i króla Zygmunta III Wazy, monaster w 1635 roku ostatecznie przeszedł w ręce unitów i do 1824 roku był administrowany przez bazylianów. Bazylianie rozbudowali kompleks budynków, zaś z inicjatywy unickiego metropolity kijowskiego Cypriana Żochowskiego rozpoczęto w Supraślu działalność wydawniczą. W drukarni supraskiej powstała większość ksiąg liturgicznych na potrzeby Kościoła unickiego w Rzeczypospolitej, a od XVIII wieku drukowano także dzieła świeckie.
  Po znalezieniu się Supraśla pod zaborem rosyjskim, w 1824 roku, klasztor został przejęty przez Rosyjski Kościół Prawosławny. Prawosławny monaster funkcjonował do 1915 roku, kiedy to mnisi udali się na bieżeństwo. W okresie międzywojennym zabudowania klasztoru należały do salezjanów. W 1944 roku wojska niemieckie wysadziły w powietrze główną cerkiew monasterską. Po wojnie w zabudowaniach klasztoru działała szkoła rolnicza, a od lat 80-tych XX wieku zabudowania były stopniowo przekazywane Polskiemu Autokefalicznemu Kościołowi Prawosławnemu i sukcesywnie remontowane.
  Zespół klasztorny mieści się w Supraślu przy ulicy Klasztornej 1. Jest to również siedziba Akademii Supraskiej utworzonej w 2004 roku na wzór podobnych, działających m.in. w Rosji i Grecji oraz miejscowej parafii prawosławnej. Na terenie monasteru, w Pałacu Archimandrytów znajduje się też Muzeum Ikon.
  W 2021 roku w monasterze przebywało dziewięciu mnichów.

  Główna cerkiew Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy na terenie monasteru powstała w 1511 roku i jest obiektem łączącym funkcje obronne i sakralne. Cerkiew zawiera cechy stylu bizantyńskiego i gotyckiego. Cerkiew posiada cztery wieże w narożnikach, zaś w głównym gzymsie znajdują się strzelnice  (fot.)  (fot.)  (fot.)  (fot.).
  We wnętrzu cerkwi znajdował się zespół fresków przedstawiających sceny z życia Maryi i Jezusa, wizerunki aniołów, świętych apostołów, ewangelistów, męczenników, mnichów i biskupów pierwszych wieków chrześcijaństwa, proroków. W głównej kopule znalazła się postać Chrystusa Pantokratora. W czterech kwadratach między sklepieniami umieszczono wyobrażenia Boga Ojca Pana Zastępów, Ducha Świętego pod postacią gołębicy, aniołów i Chrystusa Zbawiciela. W okresie przynależności obiektu do bazylianów wnętrze cerkwi zostało przekształcone. Wstawiono do niego nowe barokowe wyposażenie. Szczególną wartość miał ikonostas z XVII wieku, rozciągający się na całą długość cerkwi. Obecnie zachowane oryginalne fragmenty fresków eksponowane są w Muzeum Ikon, a we wnętrzu odbudowanej cerkwi (zniszczonej przez Niemców w 1944 roku), wciąż trwają prace rekonstrukcyjne. Wiosną 2015 roku ukończono wewnątrz świątyni przygotowania do rekonstrukcji fresków, która rozpoczęła się w 2016 roku.

  Oprócz głównej cerkwi na terenie klasztoru znajdują się także:
  • Pałac archimandrytów  (fot.)
  • W pałacu mieszczą się: Akademia Supraska oraz Muzeum Ikon.

  • Barokowe budynki klasztorne
  • Budowane w XVII i XVIII wieku. W budynku przy ulicy 3 Maja 13 mieści się kaplica domowa pod wezwaniem Supraskiej Ikony Matki Bożej. W południowym budynku klasztornym znajduje się cerkiew pod wezwaniem św. Antoniego Supraskiego.

  • Brama-dzwonnica  (fot.)
  • Zbudowana w 1752 roku na wzór bramy pałacu w Białymstoku..

  • Cerkiew św. Jana Teologa  (fot.)  (fot.)
  • Zbudowana w 1888 roku. Wyremontowana w II dekadzie XXI wieku.

  Zespół klasztorny można zwiedzać w grupach pod opieką prawosławnego mnicha, który opowie o historii tego miejsca. Jak to zwykle w cerkwiach bywa, zwłaszcza prawosławnych, robienie zdjęć wewnątrz jest surowo zabronione pod grożbą ekskomuniki i zrzuceniem żywcem do piekielnych czeluści ;-)

 • Pałac Buchholtzów  (fot.)  (fot.)
 • Pałac Buchholtza został zbudowany prawdopodobnie między rokiem 1892 a 1903. Przypuszca się, że Adolf Buchholtz zbudował pałac po zawarciu związku małżeńskiego z Adelą Marią Scheibler. Początkowo był to niewielki pałacyk, usytuowany w pobliżu fabryki. Wkrótce został rozbudowany poprzez dodanie od strony zachodniej skrzydła bocznego oraz wieży. Po II wojnie światowej pałac przeznaczony został na cele szkolnictwa średniego. Był uzytkowany przez Technikum Finansowe, a w roku 1959 pałac przekazano Liceum Plastycznemu.
  Pałac to budynek murowany z cegły, otynkowany, z dachem krytym blachą miedzianą. Prawie wszystkie stropy są drewniane, wzmocnione prętami, tylko stropy nad piwnicami mają ceglane sklepienia. Schody z białego marmuru, jednobiegowe. Rzut pałacu ma kształt litery "L", w miejscu złączenia znajduje się czterokondygnacyjna wieża, kryta dachem czterospadowym. Oba budynki są dwukondygnacyjne, podpiwniczone, kryte mansardowymi, łamanymi dachami. Korpus główny jest dwutraktowy zaś skrzydło jednotraktowe.
  Na osi korpusu głównego znajduje się portyk balkonowy, wsparty w pierwszej kondygnacji na dwóch parach filarów z głowicami, a w drugiej występują kolumny z głowicami. Facjata zakończona jest szczytem architektonicznym z blendą okienną ujętą w parę pilastrów i wolut.
  W skład zespołu pałacowo-parkowego wchodzi również budynek stróża wybudowany prawdopodobnie między 1910 a 1920 rokiem. Jego powstanie wiąże się z działalnością Adeli Buchholtz. Po śmierci męża w 1904 roku, Adela sprzedała fabrykę, a za otrzymane pieniądze zakończyła rozpoczęte inwestycje, w tym między innymi budowę stajni i kordegardy. Jest to budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z użytkowym poddaszem i czterospadowym dachem. Rzut budynku jest prostokątny, z płaskimi ryzalitami z czterech stron. Obecnie budynek jest nie używany.
  Kolejnym budynkiem jest koniusznia powstała prawdopodobnie w 1903 roku w miejscu poprzedniego budynku. Po 1960 roku budynek ten zaadaptowano na warsztaty Liceum Plastycznego. Koniusznia położona jest na zachód od pałacu i stróżówki. Fundament budynku wykonany został z kamienia polnego na zaprawie, górna część z cegły. Dach pokryty jest dachówką ceramiczną. Na dachu wieży jest blacha miedziana kładziona w "łuskę". Dach w skrzydle dłuższym jest dwuspadowy, w wieży namiotowy. Bryła dachu urozmaicona jest lukarnami oraz daszkami pulpitowymi.

 • Muzeum Ikon  (fot.)  (fot.)  (fot.)
 • Muzeum Ikon w Supraślu to absolutna rewelacja, to miejsce, którego nie wolno pominąć podczas pobytu w mieście. Przepiękna ekspozycja robi niesamowite wrażenie, którego nie sposób opisać, to trzeba po prostu zobaczyć :-)

  Pomysł utworzenia Muzeum Ikon w Supraślu powstał w 1998 roku, a rok później Muzeum Podlaskie w Białymstoku podpisało umowę z prawosławną diecezją białostocko-gdańską, dotyczącą m.in. dzierżawy pomieszczeń. Jednak ze względu na brak środków na remont dawnego Pałacu Archimandrytów muzeum nie ruszyło. Po kilkuletnich staraniach udało się uzyskać środki na kapitalny remont pomieszczeń i przygotowanie wystawy.
  Muzeum Ikon w Supraślu jest obecnie oddziałem Muzeum Podlaskiego w Białymstoku i ma w swych zbiorach około 1200 ikon. Od lutego 2007 roku w muzeum zainstalowana jest pierwsza stała ekspozycja pod nazwą "Ikona. Obraz i słowo - między tym, co ulotne a wieczne", obejmująca około 300 ikon, przedmiotów sakralnych i unikatowych fresków. Wystawa ma charakter multimedialny, eksponaty są wzbogacone o oprawę świetlną, obrazową i dźwiękową. Wystawa zajmuje 9 sal, które dekoracjami nawiązują m.in. do wnętrza cerkwi, pustelniczej pieczary czy też wiejskiej chaty.
  W muzeum obejrzeć można m.in. ikony związane z Chrystusem, Matką Boską, z 12 najważniejszymi świętami cerkiewnymi czy ikony przedstawiające poszczególnych świętych. Najstarsze z prezentowanych ikon pochodzą z XVIII wieku. W muzeum prezentowane są również unikatowe, XVI-wieczne supraskie freski ocalałe ze zburzonej cerkwi Zwiastowania NMP.

 • Muzeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa  (fot.)  (fot.)
 • Muzeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa działa od maja 2014 roku. Powstało dzięki grupie miłośników drukarstwa i jego historii. Muzeum mieści się w dwóch salach w klasztorze supraskim, ponieważ to właśnie tu, w 1695 roku ojcowie bazylianie uruchomili unicką drukarnię, a 15 lat później także młyn papierniczy na rzece Supraśl.
  Ekspozycja muzealna obejmuje maszyny drukarskie (najstarsza z połowy XVIII wieku), repliki pras drukarskich, niemiecki tygiel drukarski z XIX wieku. Oprowadzający po muzeum przewodnicy prezentują rozmaite techniki druku: miedzioryt, litografię czy druk offsetowy. Dużą atrakcją muzeum jest możliwość wykonania w muzeum własnej kartki papieru czy zakładki do książki na replice XV-wiecznej prasy drukarskiej.

 • Kościół św. Trójcy  (fot.)  (fot.)
 • Zbudowany w latach 1861-1863, ufundowany przez fabrykantów supraskich. Konsekrowany w 1868 roku. W latach 1902-1903 do świątyni została dobudowana wieża z kruchtą, chór oraz dwie zakrystie. Od 1865 roku kościół figurował w dokumentach jako kaplica, od 1868 roku był kościołem filialnym parafii w Białymstoku, a od 1906 roku jest kościołem parafialnym.

 • Kościół NMP Królowej Polski  (fot.)
 • Świątynia została wybudowana przez fabrykantów supraskich w 1885 roku w stylu neogotyckim jako kościół ewangelicko-augsburski Zmartwychwstania Pańskiego. Od 1939 roku, po opuszczeniu Supraśla przez protestantów, przestał pełnić funkcje sakralne.
  W 1990 roku Kuria Archidiecezjalna w Białymstoku odkupiła świątynię od Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Budowla została wyremontowana i dostosowana do potrzeb kościoła rzymskokatolickiego. Otrzymała wówczas wezwanie Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i stała się świątynią nowo utworzonej parafii.

 • Dom Ogrodnika  (fot.)
 • Zbudowany przez bazylianów w połowie XVIII wieku. Pierwotnie służył jako mieszkanie klasztornego ogrodnika. W XIX wieku mieścił się tu rosyjski urząd pocztowy, przemianowany w 1919 roku na pocztę polską. Obecnie jest to dom mieszkalny. Badania archeologiczne przeprowadzone w 2011 roku potwierdziły istnienie na tym terenie cmentarza, na którym w XVI-XVII wieku grzebano mieszkańców Supraśla.

 • Domy tkaczy  (fot.)
 • Usytuowane są wzdłuż ulicy 3-go Maja, powstały w połowie XIX wieku. Naśladowały wzorce budownictwa manufakturowego architekta Gidlyegio z Brandenburgii, tworzącego w końcu XVIII wieku. Inicjatorem ich budowy był Wilhelm Fryderyk Zachert, właściciel jednej z kilku działających w Supraślu fabryk włókienniczych. Każdy dom był przeznaczony dla czterech rodzin, pełnił funkcje mieszkań i miejsc pracy. Jedna część domu służyła do mieszkania, a w drugiej znajdował się warsztat tkacki.

 • Dwór Zacherta  (fot.)
 • Klasycystyczny dworek z kolumnowym portykiem wybudowany w połowie XIX wieku jako dom miejscowego fabrykanta. Zniszczony, zrekonstruowany w 1988 roku, obecnie jest siedzibą Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. Mieszczą się tu sale wystawowe, pracownie, sale dydaktyczne.

 • Kaplica grobowa rodziny Buchholtzów  (fot.)
 • Perła architektury neogotyckiej zaprojektowana przez Hugo Kudera z Warszawy. Ufundowana w 1904 roku przez Adelę Buchholtz, po tragicznej śmierci jej męża, Adolfa. Mauzoleum składa się z grobowca i wzniesionej nad nim kaplicy. Kaplica jest zbudowana na rzucie prostokąta, murowana z cegły i licowana piaskowcem. Prostopadłościenna bryła nakryta jest dwoma dwuspadowymi dachami przecinającymi się pod kątem prostym, zwieńczona pinaklem zdobionym szczycikami, kwiatonami i żabkami na krawędziach wieżyczki. W ścianach bocznych ostrołukowe okna z maswerkami, wypełnione witrażami. Fasada z ozdobnie opracowanym portalem zamkniętym łukiem ostrym. Tympanon wypełnia mozaika z popiersiem Chrystusa. Elewacja tylna z niewielkim ryzalitem, do którego z obu stron przylegają arkadowe krużganki.

 • Kaplica grobowa rodziny Zachertów  (fot.)
 • Wzniesiona w 1885 roku w neoklasycystycznym stylu według projektu architekta H. Zydoka. Na froncie znajduje się herb rodziny Zachertów. Leżą tu między innymi Fryderyk Wilhelm Zachert (fabrykant, który w XIX wieku zamienił przyklasztorną osadę Supraśl w prężne miasto przemysłowe) oraz jego żona Józefina Zachert. W 2015 roku spoczął tu baron Jan Zachert, Honorowy Obywatel Supraśla.

 • Zespół kaplicy cmentarnej Wszystkich Świętych  (fot.)
 • Składa się z murowanej wieży z początku XVIII wieku oraz drewnianego korpusu z II połowy XIX wieku. Kaplica była początkowo unicka, a po 1839 roku prawosławna, obecnie rzymskokatolicka. W dobudowanej drewnianej części mieści się grób Nikodema Marcinkowskiego, archimandryty klasztoru, bazylianina, który został zmuszony do przejścia na prawosławie.

Oprócz tego w Supraślu mieści się znany Teatr Wierszalin założony w 1991 roku przez reżysera Piotra Tomaszuka oraz grupę współpracujących z nim aktorów.
A dla wypoczynku po trudach zwiedzania miasta trzeba koniecznie przespacerować się bulwarami nad malowniczą rzeką Supraśl  (fot.)  (fot.). Bulwary noszą imię Wiktora Wołkowa, wybitnego fotografika, dla upamiętnienia jego miłości do krajobrazów Podlasia. Właśnie z bulwarów szczególnie pięknie prezentuje się prawosławny monaster  (fot.). Bulwary są fantastycznym miejscem do wypoczynku i podczas pobytu w Supraślu należy tu obowiązkowo zawitać :-)03.2021


Na podstawie stron internetowych: oficjalna strona Urzędu Miejskiego w Supraślu oraz Supraśl w Wikipedii.
Aktualizacja 06.03.2021


Domy tkaczy

Domy tkaczy

Prawosławny monaster męski Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy Maryi i św. Apostoła Jana Teologa

Prawosławny monaster męski Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy Maryi i św. Apostoła Jana Teologa

Muzeum Ikon

Muzeum Ikon

Prawosławny monaster męski Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy Maryi i św. Apostoła Jana Teologa

Prawosławny monaster męski Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy Maryi i św. Apostoła Jana Teologa

Muzeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa

Muzeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa

Cerkiew Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy

Cerkiew Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy

Kaplica grobowa rodziny Buchholtzów

Kaplica grobowa rodziny Buchholtzów

Pałac Buchholtzów

Pałac Buchholtzów

Wszystkie zdjęcia wykonane aparatem Panasonic DMC-FZ300
Oficjalna strona Urzędu Miejskiego w Supraślu
Supraśl w Wikipedii
Monaster w Supraślu
Supraśl - perła Podlasia
polskapogodzinach.pl - atrakcje Supraśla
Muzeum Ikon w Supraślu
Muzeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa w Supraślu
basniowysuprasl.pl